1. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden (‘A.V.’) zijn bedongen ten behoeve van de eenmanszaak Factum Advocatuur (‘F.A’.), de eigenaar van F.A. mr. J.H. Hommel, de voor F.A. werkzame personen, alsmede voor alle personen die bij de uitvoering door F.A. voor enige opdracht zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten F.A. aansprakelijk zou kunnen zijn.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door F.A. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en F.A., waarop deze A.V. van toepassing zijn, is onderworpen aan het Nederlandse recht, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. F.A. declareert in beginsel maandelijks, onder gelijktijdige toezending van een specificatie. Een (voorschot-)declaratie dient binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever wettelijke rente is verschuldigd en F.A. gerechtigd is de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten of te beëindigen. De buitengerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Het door F.A. aan opdrachtgever in rekening te brengen honorarium wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal gewerkte uren met het overeengekomen uurtarief.

5. Iedere aansprakelijkheid van F.A., de eigenaar van F.A. mr. J.H. Hommel en de door F.A. ingeschakelde personen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van F.A. komt.

6. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 15.000,00.

7. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.

8. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij F.A. binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd.

9. F.A. is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. F.A. is door opdrachtgever gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen F.A. en de derden gelden of die door derden worden bedongen, waaronder een beperking van aansprakelijkheid van derden, mede namens de desbetreffende opdrachtgever van F.A. te aanvaarden. F.A. zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door derden betreft. Iedere aansprakelijkheid van F.A. voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

10. Ingeval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid zijdens F.A. kan F.A. op de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze A.V. geen beroep doen.

11. De opdrachtgever vrijwaart F.A. en de eigenaar van F.A. mr. J.H. Hommel tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand eronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van F.A.

12. F.A. hanteert een klachtenregeling op grond waarvan een klacht over de uitvoering van de opdracht aan F.A. kan worden voorgelegd.

13. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen de opdrachtgever en F.A.

14. Indien een bepaling uit deze A.V. onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De niet-verbindende bepaling wordt alsdan vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.